Tuesday, 4 June 2013

पहिला पाउस...

पहिल्या पावसाचा ..भास पावलांचा पाउस दाटलेला माझ्या घरावरी हा , दारास भास आता हळुवार पावलांचा . गवतास थेंब सारे बिलगून बसलेले , निथळून साचलेले तळवा भिजेल आता हळुवार पावलांचा . झाडावरून पक्षी सारे उडून गेले , जेव्हा भिजून गेले पंखात नाद त्यांच्या हळुवार पावलांचा . पाउल वाट सारी रात्री भिजून गेली , विसरून तीच गेली ओला ठसा कुणाच्या हळुवार पावलांचा .

No comments:

Post a Comment